X A R X A S O F T

Loading...

Avís Legal

    Here!
  • Home
  • Avís Legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l´accés i l´ús de la pàgina web www.xarxasoft.com, en endavant el lloc web, del qual és titular i propietària l’empresa PLAYBACK, S.L., amb domicili a l’Av. Verge de Canòlich, 124, Ed. La Freixera, Baixos – AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra i N.R.T. L-707518-E.

L´accés i la utilització de la web és gratuït i la visualització no requereix cap registre ni subscripció previs, no obstant, l’accés implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions que s’inclouen en la versió publicada a la web en el moment d’accés, excepte la política de privacitat i la política de cookies, que caldrà acceptar-les de forma expressa i separadament. En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi al lloc web, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del lloc web.

 

RESPONSABILITAT

El lloc web ha estat elaborada de bona fe per PLAYBACK, S.L., amb informació provinent de fonts internes i dels proveïdors i s’ofereix en el seu estat actual als visitants. La informació continguda al lloc web és la vigent en la data de la darrera actualització, i PLAYBACK, S.L. no garanteix l’absència d’errors en l’accés al lloc web ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

PLAYBACK, S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la web, software, materials o productes inclosos al lloc web i dels programes que incorpori, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

PLAYBACK, S.L. no assumirà cap responsabilitat que pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a la nostra societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com els danys ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de PLAYBACK, S.L. 

PLAYBACK, S.L. es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del lloc web, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del lloc web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, PLAYBACK, S.L. es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al lloc web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquest lloc web i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de “framing” entre les seves pàgines web i el lloc web. Així mateix, PLAYBACK, S.L. no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al lloc web.

 

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi de la informació i les aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del lloc web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming , difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del lloc web. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del lloc web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel lloc web en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I  “COOKIES”

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, «LQDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a l’empresa PLAYBACK, S.L., serà tractada amb les finalitats i condicions definides als seus Registres d’Activitats de Tractament.

El responsable del tractament és PLAYBACK, S.L. amb domicili a l’Av. Verge de Canòlich, 124, Ed. La Freixera, Baixos – AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra i el seu delegat de protecció de dades és la Lorena Garcia (dpd@rlcandorra.com).

Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de gestió de la plana web; gestió de notificacions; gestió de consultes i comunicacions; gestió de l’enviament de butlletins amb informació comercial.

En compliment de la LQPD i els reglaments que la desenvolupen, PLAYBACK, S.L. us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

Us informem que aquesta plana web recull “cookies”. Podeu consultar la nostra política de cookies.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen al lloc web, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació, software i contingut recopilat de tota la web, etc. ), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de PLAYBACK, S.L., o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el consentiment previ i per escrit de PLAYBACK, S.L. L’accés per part de l’usuari als continguts i als serveis del lloc web no implica cap dret de transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de PLAYBACK, S.L. o del tercer titular dels drets, si s’escau.

Els usuaris del lloc web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del lloc web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

 

COMPROMÍS

PLAYBACK, S.L. es compromet a no realitzar publicitat enganyosa.

No es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del lloc web a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del lloc web com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, PLAYBACK, S.L. es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.